> AJÁNLATKÉRÉS

Adatvédelmi irányelvek

ZSOLA ABLAK KFT.

Adatkezelési tájékoztató
a www.zsola-ablak.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére
Bevezetés
A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek
adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Név / cégnév: Zsola Ablak Kft.
Székhely: 2143 Kistarcsa, Ungvári u. 2.
Telephely: 2143 Kistarcsa, Ungvári u. 2.
Adószám: 25302873-2-13
Cégjegyzékszám vagy
nyilvántartási szám: 13-09-175804
Telefon: 06-70-772-93-71
E-mail: zsola.ablak@gmail.com
A szabályzat tartalmáért felelős
személy: Becze Krisztián Zsolt
Az adatkezelési tájékoztató
elérhetősége: 2143 Kistarcsa, Ungvári u. 2.
A szabályzat hatályba lépésének
dátuma: 2021.01.08.
Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
  Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
  gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
  lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb
  módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
  vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
  vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
  helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
  genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
  vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
  önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
  az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
  kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
  meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
  vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
  beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
  más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
  elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
  jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
  attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
  keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
  adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
  kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
  alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
  adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
  adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
  felhatalmazást kaptak.
  Az adatkezelés irányelvei
  Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a
  személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
  figyelemmel az alábbiakra:
  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
  átlátható módon kell végezni.
  A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
  A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
  mértékű lehet.
  A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
  adatokat haladéktalanul törölni kell.
  A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
  azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb
  ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
  A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
  szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
  biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
  megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
  vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
  Fontos adatkezelési információk
  Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az
  oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
  Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
  Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
  Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét
  felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg
  kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy
  bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a
  törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való
jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de
ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz
igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes
adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az
adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A
weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy
az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Weboldalon történő regisztráció
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az
adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön
bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás
és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely
jogszabályi kötelezettség.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre
szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a
fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban
ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
Megrendelés leadása
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail
küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és
számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi
előíráson alapul.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön
bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Számlaadatok Átutalásos fizetés, pénzvisszatérítés, a számla azonosítása.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre
szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb
részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban
ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
Számlakiállítás
Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön
bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre
szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb
részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban
ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
Hírlevél küldés
A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és
ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a
kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a
megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba
lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.
Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek,
információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön
akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a
vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen
és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival
és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek
következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges
személyes adatait kezelje.
Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az
adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az
adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön
bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben.
Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Az igénybe vett adatfeldolgozó:
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges,
hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a
felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt
arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló
információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.
Sütik (cookie-k)
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan
információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok
mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a
webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld
annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató
a weblap látogatóját tájékoztatja.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik
használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor
törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes
adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Közösségi oldalak
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül
terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja
annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által
létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók,
termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések,
kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó
nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen
személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének
arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos
meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes
jogosultsággal rendelkezik-e.
Google Analytics
Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást □ használja □ nem használja
Google Analytics alkalmazása esetén:
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a
weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az
további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét
vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést
készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény
megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat
küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben
használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az
adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti
hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/goog
le_privacy_policy_hu.pdf
Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltató:
Név / cégnév:
Székhely:
Adószám:
Telefon:
E-mail:
Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az
adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá,
de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal
működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti
szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót
megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló
adatkezelés.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig
kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk.
Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.


A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére
ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig
tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön
kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt emailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik
arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent
megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről
a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
  április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
  rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
   információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
  évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
  1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
   információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  1. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

INFORMÁCIÓK

KAPCSOLAT

Budapesten és Pest megyében ingyenes a helyszíni felmérés:
06 70 770 0455

KÉKGOLYÓ UTCAI ONKOLÓGIAI INTÉZET

Hívjon Most!